Us³ugi Master Vendor

Twój partner w płynnej zmianie dostawców

Program Master Vendor firmy Collabera pomaga w zarz¹dzaniu du¿ymi konsolidacjami dostawców na poziomie przedsiêbiorstwa, redukcji czêstotliwoœci zmiany dostawców, administrowaniu wynagrodzeniami i realizacji programów po zmianie dostawcy. Pe³nimy rolê poœrednika w kompleksowym zarz¹dzaniu programem, pos³uguj¹c siê dostosowanymi procesami, zestawami narzêdzi i panelami kontrolnymi najnowszej generacji. Osi¹gamy 100% sukces w wymianie zasobów, a naszym celem jest zapewniæ, by proces ten przebiega³ u klientów g³adko i bez zak³óceñ.

Jeœli powy¿sze informacje nie s¹ jeszcze doœæ przekonuj¹ce, warto pomyœleæ o pozosta³ych zaletach konsolidacji w ramach naszego programu Master Vendor – obejmie on tak¿e eliminacjê pozaumownych wydatków, kontrolê nara¿enia na ryzyko i racjonalizacjê portfolio dostawców.

Jedno centrum zarządzania dostawcami

Obniżenie ryzyka związanego ze współpracą

Dostęp do najważniejszych zasobów od dostawców, z którymi współpracuje, Collabera utrzymuje dobre relacje z nimi

Wynagrodzenie / transfer kosztów w celu zmniejszenia zobowiązań i zarządzania personelem kontraktowym

Oszczędność czasu i oszczędność kosztów dzięki obsłudze wszystkich faktur, płatności, arkuszy czasu pracy i innych

Zwiększenie różnorodności dostawców

Kompleksowa analiza i raporty

Najnowsza generacja akceleratorów, platform i narzędzi, które zmienią dostawcę płynnie, wydajnie i skutecznie.

Wydajne systemy obejmujące cały proces zarządzania podwykonawcami

Kompleksowe zarządzanie zasobami: w tym zgodność, wdrażanie nowych pracowników, szkolenia i rozwój oraz redukcja zatrudnienia.

Dołącz do nas już dziś, aby pomóc Ci znaleźć najlepszy talent.

Jakiej pomocy potrzebujesz?

Rezerwuj


Nazwą użytkownika
Utwórz konto!
Hasło
Zapomniałeś hasła? (blisko)

Utwórz konto!


Nazwą użytkownika
E-mail
Hasło
Potwierdź hasło
Chcesz się zalogować? (blisko)

Zapomniałeś hasła?


Nazwa użytkownika lub e-mail
(blisko)