Powiększenie personelu.

Przez ponad 25 lata Collabera świadczyła profesjonalne usługi dla firm 500 i pomagała im znaleźć odpowiedni talent. Jest jednym z pionierów w dziedzinie personelu IT i usług w zakresie zasobów ludzkich. Collabera jest światowym liderem, jeśli chodzi o zapewnienie odpowiedniego kandydata na klienta w najbardziej opłacalny sposób.

Do każdego klienta wyznaczamy dedykowane zespoły zarzadzania i rekrutacji, tak aby zachować standardy Klienta i standardy Collabera. Naszym celem, niezależnie od tego, czy chodzi o bankowość, usługi finansowe, produkcję, handel detaliczny, usługi energetyczne, komunikację i media, czy usługi technologiczne i telekomunikacyjne jest utrzymanie modelu zaangażowania wysokiej jakości usług dopasowanych do klienta.

Zwiêkszanie zatrudnienia prowadzimy zawsze w oparciu o trzy podstawowe zasady: obni¿ania kosztów, podwy¿szania jakoœci i zwiêkszania responsywnoœci. Znajdziemy zarówno w³aœciw¹ osobê na pojedyncze stanowisko, jak i wykwalifikowanych cz³onków do du¿ego zespo³u, w odpowiednim czasie i w dobrej cenie.

„Talent” jest poszukiwanym towarem, a prawdziwie utalentowani wspó³pracownicy mog¹ zmieniæ œwiat. Naszym zadaniem jest pomóc klientom odnaleŸæ najlepiej wykwalifikowanych kandydatów. „Wybranie odpowiedniej technologii jest dziecinnie proste w porównaniu z wyszukaniem osób o w³aœciwych kwalifikacjach na dane stanowiska. Technologie s¹ drogie, ale pozyskanie odpowiednich ludzi jest jeszcze kosztowniejsze, szczególnie gdy dana technologia jest popularna i wystêpuje du¿e zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.”

Dołącz do nas już dziś, aby pomóc Ci znaleźć najlepszy talent.

Jakiej pomocy potrzebujesz?

Rezerwuj


Nazwą użytkownika
Utwórz konto!
Hasło
Zapomniałeś hasła? (blisko)

Utwórz konto!


Nazwą użytkownika
E-mail
Hasło
Potwierdź hasło
Chcesz się zalogować? (blisko)

Zapomniałeś hasła?


Nazwa użytkownika lub e-mail
(blisko)